Komplexní onkologické centrum
jméno:
heslo:

Home
Setkání
Přednášky
Registrace na setkání KMO
Nepřihlášen

XXI. setkání Klubu mladých onkologů

 

Vážení kolegové, milí přátelé,

jak se již stalo tradicí, i letos připravuje Klub mladých onkologů edukační setkání v hotelu Medlov, Fryšava pod Žákovou horou. Zdá se to neuvěřitelné, ale od prvního setkání KMO uplynulo již 21 let. Rádi bychom Vás tedy jménem organizačního výboru pozvali k účasti na této velmi oblíbené onkologické akci, protože letos u toho prostě opravdu nesmíte chybět !

Termín setkání: 15.-17. června 2018. Předpokládáme příjezd většiny účastníků v pátek 15.6. večer, odborný program pak bude zahájen v sobotu ráno.

Registraci k setkání proveďte prosím zde.

Jak je již na naší akci zvykem, účastníkům hradíme v plné výši ubytování a stravování od pátku večer do ukončení setkání nedělním obědem.

Téma pro letošní rok:    

Karcinom prsu 

Aktivní účast:   Budeme velmi potěšeni, když se nám přihlásíte a pomůžete s přípravou prezentací. Jejich seznam bude zveřejněn v průběhu března 2018 - naší snahou je pomocí přehledných a stručných prezetací zmapovat hlavní pokroky v diagnostice a terapii karcinomu prsu. Podrobnosti naleznete cca v průběhu března v samostatné sekci tohoto webu.

Akce je kreditována - za účast obdržíte 10 kreditů ČLS JEP.

Odborní garanti konference:

doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D., Sunderby Sjukhus, Sverige, (onkologie@seznam.cz)

MUDr. Tomáš Svoboda, Onkol. a radioterap. oddělení FN Plzeň, (svobodat@fnplzen.cz)

 

Organizační výbor:

MUDr. Radim Němeček, Ph.D., MOÚ Brno (nemecek@mou.cz)

doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., MOÚ Brno (msvoboda@mou.cz)

MUDr. Igor Richter, KOC Nemocnice Liberec (igor.richter@seznam.cz)

-----

Informace o zpracování osobních údajů:

 

KMO zpracovává osobní údaje svých registrovaných členů pouze za účelem pořádání a organizace společných setkání KMO. Zpracovávané osobní údaje slouží k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (identifikační údaje = jméno, příjmení, titul) a ke kontaktu s Vámi (kontaktní údaje=kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa).

Informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, si můžete vyžádat na e-mailové adrese: nemecek@mou.cz. Informaci v zákonem stanoveném rozsahu (v současnosti viz § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění) vyhotovíme bez zbytečného odkladu a předáme Vám ji osobně, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob předání. Za poskytnutí informace máme právo požadovat úhradu nákladů spojených s jejím poskytnutím, např. náklady na poštovní zásilku. Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo z naší strany k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených platnými právními předpisy, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které Vám k tomu platná právní úprava poskytuje.

 

Ochrana osobních údajů je ze strany KMO technicky a organizačně zajištěna v souladu s platnou právní úpravou.

 

© 2004 VIZUS
webmaster